14 – انتشارات اندیشکده یقین

سبد خرید

0 out of 5

کودکان استراتژیست: رویکرد تصمیم‌مدار

۴۰,۰۰۰ تومان
دانش استراتژی، دانش تبیین تصمیم است. کارویژه‌ی یک استراتژیست، تبیین چاره برای موقعیت‌هایی است که باید تصمیم اتخاذ شود. به عبارت دیگر، «بی‌چاره» و «ناچار» فرد و جامعه‌ای است کهبیشتر بخوانید
0 out of 5

کودکان استراتژیست: رویکرد عرصه‌مدار

۵۰,۰۰۰ تومان
جوّشناسی و مطالعات تخصصی اتمسفر و آب و هوا یک ضرورت اساسی برای زندگی بشر است. چرا که هر تغییری در جوّ، تأثیرات بالاجبار و ناگزیری روی برنامه‌ها و روال‌هایبیشتر بخوانید
0 out of 5

کودکان استراتژیست: رویکرد قدرت‌مدار

۵۰,۰۰۰ تومان
دانش استراتژی، دانش چگونگی حفظ بقاء جامعه است. بقاء و حفظ آن، نیاز به قدرت، نیرو و توان دارد. از این رو، توجه به استراتژی از حیث مسائل مربوط بهبیشتر بخوانید
در حال بارگذاری ...